Regulamin dla odwiedzających

Regulamin Odwiedzających Extreme Wrocław 2022
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin obowiązuje Odwiedzających Targi organizowane przez spółkę Loud Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Parafialnej 32/34, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000924875, posiadająca NIP: 8992907864 oraz REGON 520132213, zwaną dalej „Organizatorem”. Targi zwane są również dalej „wydarzeniem”
 2. Regulamin określa warunki wstępu oraz przepisy porządkowe, które obowiązują Odwiedzających podczas trwania Targów.
 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Loud Production Sp. z o.o. (ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław), w Punkcie Informacyjnym podczas trwania Targów w miejscu ich organizacji, a także na stronie www.extremewroclaw.pl

 4. Wstęp na teren Targów i innych wydarzeń towarzyszących Targom oznacza akceptację przez Odwiedzającego niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień.

 5. Targi są organizowane na terenie Hali Stulecia  we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1, 51-618 Wrocław. Odwiedzający akceptuję Regulamin Obiektu w którym odbywa się Wydarzenie.

2. ZASADY WSTĘPU

 1. Szczegółowe zasady wstępu obejmują m.in. informacje o: terminach i godzinach otwarcia Targów i wydarzeń towarzyszących, o recepcji, rodzajach dokumentów wstępu dla Odwiedzających, miejscach rejestracji Odwiedzających.

 2. Wstęp na teren Targów podlega opłatom, regulacji, a czasami ograniczeniom w zależności od wydarzeń towarzyszących wydarzeniu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży biletu wstępu, bez podania przyczyny (np. w określonych sytuacjach wskazanych w § 4 niniejszego Regulaminu).

 4. W ramach Targów mogą odbywać się prelekcje, warsztaty, wykłady, szkolenia itp. uczestnictwo w niektórych wydarzeniach towarzyszących może wymagać wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej Targów.

 5. Odwiedzający wraz ze wstępem na teren Targów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku przez ekipy fotograficzne/filmowe współpracujące z Organizatorem. Odwiedzający jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Loud Production Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu ich wizerunku. Zgoda obejmuje nieograniczone w czasie, nieograniczone co do terytorium oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie przez Loud Production Sp. z o. o. wizerunku Odwiedzającego zawartego na filmie oraz zdjęciach powstałych w trakcie Targów, w celu promocji Targów oraz promocji działalności Loud Production Sp. z o. o. Filmy oraz zdjęcia mogą być zamieszczane w szczególności na stronie internetowej Organizatora, na Facebooku, Instagramie oraz kanale youtube.

 6. W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) – dalej „RODO”, Organizator informuje, że:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych: a) imienia i nazwiska,b) adresu e-mail,c) nr telefonu,d) wizerunku, jest Loud Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Parafialnej 32/34, 53-233 Wrocław, (dalej „Administrator”). Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: extreme@loudprod.pl.2) Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisamiRODO, w celu przeprowadzenia i organizacji przez Loud Production Sp. z o. o. Targów oraz w celach związanych z promocją Targów i działalności Administratora.3) Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO –osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”.4) Dane Osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub złożenia przez Panią/Pana wymagającego uwzględnienia żądania usunięcia tych danych, ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu względem ich przetwarzania.5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 1. Akredytacje dziennikarskie będą wydawane w Punkcie Informacyjnym. O przyznaniu akredytacji decyduje Organizator lub jego przedstawiciel. Decyzja o przyznaniu lub odrzuceniu akredytacji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 2. Organizator zastrzega sobie możliwość  czasowego wstrzymania wsętpu Odwiedzających do Obiektu w celu kontroli ilości osób Odwiedzających. 

3. BILETY

 1. Sprzedaż biletów prowadzona jest online na stronie…… 

 2. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.

 3. Dzieci do lat 13 pod opieką dorosłych wchodzą na targi bezpłatnie i nie ma potrzeby zamawiania dla nich osobnych biletów.

 4. Odwiedzający zobowiązany jest do posiadania biletu w wersji online lub drukowanej. dr

 5. Sprzedaż biletów działa online również w dniu targów o ile organizator nie poinformuje na stronie wydarzenia o innej decyzji.

 6. Organizator zastrzegają sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

 7. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej przy wejściu na targi. Sprzedaż online nie jest jedyną formą sprzedaży biletów. Bilety można nabywać również w kasach biletowych w czasie targów. Ilość dostępnych biletów nie jest reglamentowana. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku zagrożenia dla publiczności czy niebezpiecznego przepełnienia obiektu targowego sprzedaż może zostać wstrzymana.

 8. Brak możliwości zwrotu biletu przez Kupującego.

 9. W przypadku, gdy targi nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie organizatora, Operator bileterii będzie przyjmować zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu równowartości ceny biletu w  terminie do 180 dni po odwołanym wydarzeniu. Zwrot będzie dokonany co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet. Dopuszcza się możliwość zwrotu w innej formie tj. w formie gotówkowej lub przelewu bankowego.

 10. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

 11. Pełen regulamin zakupu biletów dostępny na stronie bileterii ….

4. INNE USŁUGI I ŚWIADCZENIA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

 1. Goście mogą otrzymać, wraz z dokumentem wstępu, pakiet dodatkowych świadczeń (Bezpłatny Katalog Targowy, wstęp na wydarzenia towarzyszące, itd.) będących w ofercie Targów.

 2. Podczas Targów Odwiedzający mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji, porad, doradztwa itd. przewidzianych w Programie Targów.

 3. W celu ułatwienia zwiedzania targów lub innych wydarzeń Organizator dokonuje jednolitego oznaczenia stoisk wystawców (nie dotyczy stanowisk o zabudowie indywidualnej). W Katalogu Targowym prezentowany jest plan lokalizacji stoisk/mapa sytuacyjna wydarzenia.

5. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Odwiedzający mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminach i godzinach otwarcia wystawy – szczegółowy harmonogram znaleźć można na stronie www danego wydarzenia.

 2. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów wymaga uprzedniej zgody Organizatora. Jeżeli wspomniane czynności będą powodować zakłócenia w organizacji i przebiegu Targów lub wydarzeń towarzyszących, Organizator wyda polecenie ich wstrzymania/zaprzestania. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego punktu, mogą zostać wyprowadzone z terenu Targów na polecenie Organizatora.

 3. Zabronione jest prowadzenie przez Odwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Ze względu na komercyjny charakter wydarzenia, w celu zapewnienia odpowiedniej grupy zwiedzających, Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z terenu Targów osób, bez podania przyczyny i bez możliwości ponownego wstępu.

 5. Na terenie Targów obowiązują zakazy:
  a) wnoszenia i używania: broni, materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, innych materiałów stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
  b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
  c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
  d) wprowadzania zwierząt, a także deskorolek, rowerów, itp.;
  e) palenia wyrobów tytoniowych w pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych, z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;
  f) zanieczyszczania terenu Targów odpadami wygenerowanymi przez siebie;
  g) niszczenia infrastruktury.

 1. Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren Targów.

 2. W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych w ust. 5 pkt. a) – g), Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Odwiedzającego z terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.

 3. Odwiedzający są zobowiązani do:
  a) respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;
  b) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby Hali Stulecia ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Targów;
  c) usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania do pojemników do tego przeznaczonych;d) dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenach Targów tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców, opiekunów).

  6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE

 1. Organizatorzy Targów zastrzegają sobie prawo do odwołania, skrócenia albo przełożenia daty organizacji Targów i zobowiązują się do poinformowania o tym ze stosownym wyprzedzeniem na stronach internetowych Targów.

 2. Odwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego na teren Targów przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, sprzęt fotograficzny, telefon komórkowy, itd.)

 3. Odwiedzający ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzenie szkód w mieniu Organizatora Targów (uszkodzenia, ubytki, itd.). Oceny szkód dokonuje poszkodowany w obecności Organizatora i Odwiedzającego lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.

 4. Za bezpieczeństwo dzieci do lat 13 przebywających na terenach Targów odpowiadają ich rodzice lub dorośli opiekunowie.

 5. Opiekun zorganizowanej grupy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych i jest zobowiązany do egzekwowania od podopiecznych przestrzegania przepisów porządkowych.

 6. Odwiedzający dokonujący rejestracji ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje podczas trwania Targów Extreme Wroclaw w Hali Stulecia w dniach
  9-10.04.2022 r. 

 2. Organizator zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego na stronie www danego wydarzenia.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.

 4. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.